Aanvullende punten voor de Kieswijzer die niet expliciet vermeld staan in ons Partijprogramma.

(door De Stem van de Straat partij)

AMSTERDAM-NOIR-Aanvullende punten voor de Kieswijzer die niet expliciet vermeld staan in ons PartijprogrammaDe Stem van de Straat hebben aangezien wij in hoofdzaak opkomen voor de Laagste en Lage Middenklasse.

(2)De grond onder woningen moet eigendom van de bewoner worden (afschaffen erfpacht), ook al loopt de gemeente hierdoor inkomsten mis
Hier is de Stem van de Straat Neutraal in:
Antwoord: Omdat we het dossier Erfpacht niet bestudeerd hebben.

(4)De gemeente Amsterdam moet meebetalen aan de bouw van studentenwoningen
Hier is de Stem van de Straat Neutraal in:
Antwoord: Op deze stelling konden wij niet helemaal mee eens of oneens reageren omdat ons standpunt is dat wij ervoor zijn dat de Gemeente wel mee betaald aan studentenwoningen maar dan voor de Laagste en Lage Middenklasse studenten uit Amsterdam.

(6)Om te zorgen dat de werknemers van de gemeente een betere afspiegeling van de samenleving vormen, moet de gemeente meer mensen aannemen met een andere etnische achtergrond
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Wij zijn van mening dat het ambtenaren apparaat een afspiegeling moet zijn van de inwoners van Amsterdam.

(7)Om radicalisering te voorkomen, moet de gemeente besturen van religieuze instellingen strenger controleren
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Onder controle verstaan wij dat de Gemeente middels wijkagenten, maatschappelijk werkers, intensief contact onderhoudt met religieuze instellingen

(8)De gemeente mag maatschappelijke activiteiten van religieuze organisaties subsidiëren
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Godsdiensten behoren tot het private domein en niet tot het publieke domein. Bovendien achten wij in zijn algemeenheid godsdiensten opium voor het volk en voer voor vele oorlogen.

(9)Agenten mogen een hoofddoek dragen als ze aan het werk zijn
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Uitingen van godsdienst behoren tot het private domein.

(10)Subsidies op kunst en cultuur moeten worden verminderd, zodat de belastingen kunnen worden verlaagd
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Subsidie voor kunst en cultuur moet weer terug gebracht worden naar de bron dat wil zeggen uit de handen worden genomen van de Elite die elkaar al decennia lang de subsidie bal toespeelt

(11)De gemeente moet extra geld investeren in meer ruimtes voor kunstenaars
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met de restrictie zoals vermeld is in punt 10

(12)Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB (de belasting op huisbezit) worden verhoogd
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Maar de Stem van de Straat is een voorstander dat de sociale voorzieningen niet alleen in stand worden gehouden maar substantieel worden verhoogd en die meerkosten moeten verhaald worden op o.a. de 1% die 78% van alles bezit middels bijv. onroerendgoedbelasting op hun vastgoed en/of verhaald worden op huisjesmelkers als prins Bernard Jr. En het VVD kamerlid Haga en bij de expats/toeristen. (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/16/gemeenteraadsverkiezingen-amsterdam-stem-vd-straat-gaat-panden-vorderen-huisjesmelkers-prins-bernhardhagaco/)

(13)De gemeente mag geld uitgeven om buitenlandse bedrijven naar Amsterdam te halen
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Aangezien er 15.000/20.000 dak en thuislozen zijn in Amsterdam en de gewone Amsterdammer uit de Laagste en Lage klasse 17 jaar op een wachtlijst moeten staan op een betaalbaar huis vinden wij het uitgeven van geld om buitenlandse bedrijven naar Amsterdam te halen die vervolgens met hun personeel een belasting gaan vormen op de woningmarkt.

(14)Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook ’s nachts
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Kleine middenstanders verdiend de ruimte om zijn brood te verdienen en zelf te bepalen wanneer zij open of dicht zijn met die verstande zolang het maar geen overlast voor de buurt veroorzaakt.

(15)Om meer banen te creëren mag Schiphol uitbreiden, ook al leidt dat tot meer overlast
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Het creëren van banen weegt niet op tegen geluidsoverlast en milieuvervuiling.

(16)Het toerisme moet worden teruggedrongen, ook al gaan daardoor banen verloren
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Toerisme hoeft niet teruggedrongen te worden maar wel beter gereguleerd. Zo zouden wij een verbod instellen dat hele groepen met begeleiders hoeren gaan bekijken/aangapen.

(17)De bouw van hotels moet worden gestopt, ook als de gemeente daarvoor een schadevergoeding moet betalen
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Bestaande en kennelijk reeds goedgekeurde projecten kunnen gewoon voltooid worden. Investeerders moeten weten dat de Gemeente Amsterdam een betrouwbare partner is. Ook al zijn wij geen aanhangers van vrij spel voor het groot kapitaal.

(18)Ouders mogen zelf bepalen naar welke school hun kind gaat, ook al leidt dat tot zwarte en witte scholen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:In het beginsel zijn wij voor multiculturele scholen maar dat neemt weg dat ouders het recht hebbe om hun kinderen te plaatsten op een school naar hun keuze. Met die opmerking dat kinderen uit de buurt voorrang hebben op de school in hun buurt op kinderen van buiten die buurt.

(19)Alle Amsterdamse scholen moeten worden verplicht les te geven over homoseksualiteit (LHBTI)
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met die verstande als integraal onderdeel van de seksuele voorlichting

(20)De gemeente moet meer geld uittrekken voor buurthuizen, in plaats van voor een harde aanpak van hangjongeren
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met deze stelling zijn wij het al 40 jaar lang mee eens wij vonden het ook absurd en maatschappelijk schandelijk dat buurthuizen en buurt politie bureaus werden gesloten (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/11/26/with-the-happy-family-less-amsterdam-jihad-fighters-abroad/)

(21)Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten stijgen
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Met die verstandhouding dat lokale lasten mogen wel stijgen voor milieumaatregelen maar dat in beginsel het adagium de vervuiler betaald geldt en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. M.a.w. de laagste en lage middenklasse zijn vrijgesteld van extra lasten in deze en in het algemeen.

(22)Bij nieuwbouwprojecten in de stad mag geen groen verdwijnen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Het beetje groen wat we hebben moeten we behouden in de stad en beter nog er moet meer groen bij.

(23)Inwoners die meer restafval aanbieden, moeten ook meer betalen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:De vervuiler betaald geldt en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. 

(24)Afval moet beter gescheiden worden, ook al gaat hierdoor de afvalstoffenheffing omhoog
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:In die zin het moet beter gescheiden worden maar uit de private sector gehaald worden zodat het oogmerk winst , bonussen en absurde hoge salarissen voor de bobo’s niet meer in de kosten zit. Betaling naar draagkracht.

(25)Er moeten meer evenementen in Amsterdam komen, ook als dat tot overlast zou kunnen leiden
Hier is de Stem van de Straat Neutraal in:
Antwoord:We zijn voor meer evenementen zolang het maar niet tot overlast leidt.

(26)Amsterdam moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren aan de samenleving
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Wij achten het dat mensen met een inkomen dat al rond het bestaansminimum zit te dwingen tot verplicht veelal zinloze bezigheden die geen uitzicht bied op een baan ronduit vernederend.

(27)De gemeente moet schulden van inwoners tijdelijk kunnen overnemen om boetes te voorkomen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Zeer goed plan zodat mensen in uitzichtloze financiële positie niet dagelijks worden bestookt door hordes van deurwaarders die al dan niet agressief en soms zelf in strijd met de wet de armen sloebers intimideren en hun laatste karige inboedel afhandig maken.(https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/04/justitie-weigert-haags-deurwaarders-tuig-adam-huisjesmelkers-te-vervolgen-die-duizenden-arme-sloebers-voor-tonnen-oplichtten/)

(28)De gemeente mag de bijdrage van het Rijk voor de jeugdzorg met eigen geld aanvullen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met die verstande dat wij er naar streven dat jeugdzorg uit de private sector wordt gehaald en een gemeentelijke vergunning nodig hebben om te mogen opereren in Amsterdam ( https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/02/14/pedo-amber-alertvvd-griezel-teeven-aan-de-slag-in-de-jeugdzorg-bij-maffia-partners-voor-jeugd/)

(30)Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:We leven inmiddels in een Big Brother is Watching you maatschappij waarvan al aangetoond is dat die zelden of nooit een terroristische aanslag voorkomen dan wel aanhouden. Kennelijk is het camera toezicht een onderdeel van de elite om de massa in de gaten te houden en uiteindelijk te controleren. (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/11/aivd-boss-big-brother-bertholee-mijn-aivd-voorkwam-zeker-drie-aanslagen-bralt-hij-in-college-tour/)

(31)Personen uit sociale groepen waarvan de politie denkt dat ze voor meer problemen zorgen, mogen vaker preventief gefouileerd worden
Hier is de Stem van de Straat helemaal niet mee eens:
Antwoord:Een dergelijk beleid leidt de facto tot racistisch profileren is in de praktijk gebleken. Voor het fouilleren bestaat het Wetboek van Strafvorderingen art,26: een gerechtvaardigd verdenking van een misdrijf en daar zal de politie het wat ons betreft mee moeten blijven doen.

(32)Om mensen op te sporen die vrouwen intimideren op straat, mogen ‘lokvrouwen’ worden ingezet
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Er kan niet hard genoeg worden opgetreden tegen mensen die vrouwen intimideren.

(33) De gemeente moet extra geld uittrekken voor de beveiliging van religieuze gebouwen
Hier is de Stem van de Straat Neutraal in:
Antwoord:Indien iemand of een instelling buiten zijn schuld bedreigd wordt moet de gemeente zorg dragen voor de veiligheid.(Punt 6 https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/14/het-programma-doelstelling-voor-amsterdam-de-stem-van-de-straat-partij-niet-uitputtend/)

(34)Om mensen met radicale ideeën op te sporen, mag de gemeente gegevens van inwoners verzamelen en aan elkaar koppelen
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Wij achten privacy een hoger goed. Beter idee is dat men meer wijkagenten inzet en de oude buurtpolitiebureaus weer opent zodat die precies weten wat er in een buurt speelt.

(35)Om strenger te kunnen optreden moeten buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) worden uitgerust met een wapenstok
Hier is de Stem van de Straat helemaal niet mee eens:
Antwoord:Het gebruik van wapens is wat ons betreft alleen toegestaan voor de politie. BOA’s zouden beter bijv. Een cursus maatschappelijk werk kunnen volgen waar zij o.a. kunnen leren geweld te kanaliseren i.p.v. van op te roepen. Daarnaast is het volgen van een intensieve judo en of juijitsu cursus beter voor de BOA’s dan een wapenstok. Van het voorgaande krijgen ze over het algemeen zelf vertrouwen en dan is men minder gauw geneigd tot escalatie van agressief gedrag van beide kanten.

(36)Auto’s moeten zoveel mogelijk uit het centrum van Amsterdam worden geweerd
Hier is de Stem van de Straat helemaal mee eens:
Antwoord:Met die verstande alleen toegankelijk voor bewoners van de binnenstad

(37)Trams en metro’s moeten ’s nachts gaan rijden, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met die verstande dat het openbaar vervoer in beginsel gratis moet zijn voor alle Amsterdammers(Punt 9 https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/14/het-programma-doelstelling-voor-amsterdam-de-stem-van-de-straat-partij-niet-uitputtend/)

(38)Betaald parkeren moet in de hele stad worden ingevoerd, ook in woonwijken
Hier is de Stem van de Straat helemaal niet mee eens:
Antwoord:Parkeren moet vrij zijn voor bewoners in hun eigen wijk.

(39)Om te zorgen dat meer mensen van het openbaar vervoer gebruik gaan maken, moeten de parkeertarieven worden verhoogd
Hier is de Stem van de Straat helemaal niet mee eens:
Antwoord:Wij zijn voorstanders van totaal gratis OV voor Amsterdammers en dan blijft de auto vanzelf vaker staan. Toeristen gaan dat gat deels in de begroting opvullen.(Punt 9 https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/14/het-programma-doelstelling-voor-amsterdam-de-stem-van-de-straat-partij-niet-uitputtend/)

(40)De gemeente moet meebetalen aan meer oplaadpalen voor elektrische auto’s
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Het stimuleren van elektrische auto’s staan wij achter.

(door De Stem van de Straat partij)

AMSTERDAM-NOIR-Aanvullende punten voor de Kieswijzer die niet expliciet vermeld staan in ons PartijprogrammaDe Stem van de Straat hebben aangezien wij in hoofdzaak opkomen voor de Laagste en Lage Middenklasse.

(2)De grond onder woningen moet eigendom van de bewoner worden (afschaffen erfpacht), ook al loopt de gemeente hierdoor inkomsten mis
Hier is de Stem van de Straat Neutraal in:
Antwoord: Omdat we het dossier Erfpacht niet bestudeerd hebben.

(4)De gemeente Amsterdam moet meebetalen aan de bouw van studentenwoningen
Hier is de Stem van de Straat Neutraal in:
Antwoord: Op deze stelling konden wij niet helemaal mee eens of oneens reageren omdat ons standpunt is dat wij ervoor zijn dat de Gemeente wel mee betaald aan studentenwoningen maar dan voor de Laagste en Lage Middenklasse studenten uit Amsterdam.

(6)Om te zorgen dat de werknemers van de gemeente een betere afspiegeling van de samenleving vormen, moet de gemeente meer mensen aannemen met een andere etnische achtergrond
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Wij zijn van mening dat het ambtenaren apparaat een afspiegeling moet zijn van de inwoners van Amsterdam.

(7)Om radicalisering te voorkomen, moet de gemeente besturen van religieuze instellingen strenger controleren
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Onder controle verstaan wij dat de Gemeente middels wijkagenten, maatschappelijk werkers, intensief contact onderhoudt met religieuze instellingen

(8)De gemeente mag maatschappelijke activiteiten van religieuze organisaties subsidiëren
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Godsdiensten behoren tot het private domein en niet tot het publieke domein. Bovendien achten wij in zijn algemeenheid godsdiensten opium voor het volk en voer voor vele oorlogen.

(9)Agenten mogen een hoofddoek dragen als ze aan het werk zijn
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Uitingen van godsdienst behoren tot het private domein.

(10)Subsidies op kunst en cultuur moeten worden verminderd, zodat de belastingen kunnen worden verlaagd
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Subsidie voor kunst en cultuur moet weer terug gebracht worden naar de bron dat wil zeggen uit de handen worden genomen van de Elite die elkaar al decennia lang de subsidie bal toespeelt

(11)De gemeente moet extra geld investeren in meer ruimtes voor kunstenaars
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met de restrictie zoals vermeld is in punt 10

(12)Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB (de belasting op huisbezit) worden verhoogd
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Maar de Stem van de Straat is een voorstander dat de sociale voorzieningen niet alleen in stand worden gehouden maar substantieel worden verhoogd en die meerkosten moeten verhaald worden op o.a. de 1% die 78% van alles bezit middels bijv. onroerendgoedbelasting op hun vastgoed en/of verhaald worden op huisjesmelkers als prins Bernard Jr. En het VVD kamerlid Haga en bij de expats/toeristen. (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/16/gemeenteraadsverkiezingen-amsterdam-stem-vd-straat-gaat-panden-vorderen-huisjesmelkers-prins-bernhardhagaco/)

(13)De gemeente mag geld uitgeven om buitenlandse bedrijven naar Amsterdam te halen
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Aangezien er 15.000/20.000 dak en thuislozen zijn in Amsterdam en de gewone Amsterdammer uit de Laagste en Lage klasse 17 jaar op een wachtlijst moeten staan op een betaalbaar huis vinden wij het uitgeven van geld om buitenlandse bedrijven naar Amsterdam te halen die vervolgens met hun personeel een belasting gaan vormen op de woningmarkt.

(14)Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook ’s nachts
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Kleine middenstanders verdiend de ruimte om zijn brood te verdienen en zelf te bepalen wanneer zij open of dicht zijn met die verstande zolang het maar geen overlast voor de buurt veroorzaakt.

(15)Om meer banen te creëren mag Schiphol uitbreiden, ook al leidt dat tot meer overlast
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Het creëren van banen weegt niet op tegen geluidsoverlast en milieuvervuiling.

(16)Het toerisme moet worden teruggedrongen, ook al gaan daardoor banen verloren
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Toerisme hoeft niet teruggedrongen te worden maar wel beter gereguleerd. Zo zouden wij een verbod instellen dat hele groepen met begeleiders hoeren gaan bekijken/aangapen.

(17)De bouw van hotels moet worden gestopt, ook als de gemeente daarvoor een schadevergoeding moet betalen
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Bestaande en kennelijk reeds goedgekeurde projecten kunnen gewoon voltooid worden. Investeerders moeten weten dat de Gemeente Amsterdam een betrouwbare partner is. Ook al zijn wij geen aanhangers van vrij spel voor het groot kapitaal.

(18)Ouders mogen zelf bepalen naar welke school hun kind gaat, ook al leidt dat tot zwarte en witte scholen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:In het beginsel zijn wij voor multiculturele scholen maar dat neemt weg dat ouders het recht hebbe om hun kinderen te plaatsten op een school naar hun keuze. Met die opmerking dat kinderen uit de buurt voorrang hebben op de school in hun buurt op kinderen van buiten die buurt.

(19)Alle Amsterdamse scholen moeten worden verplicht les te geven over homoseksualiteit (LHBTI)
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met die verstande als integraal onderdeel van de seksuele voorlichting

(20)De gemeente moet meer geld uittrekken voor buurthuizen, in plaats van voor een harde aanpak van hangjongeren
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met deze stelling zijn wij het al 40 jaar lang mee eens wij vonden het ook absurd en maatschappelijk schandelijk dat buurthuizen en buurt politie bureaus werden gesloten (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/11/26/with-the-happy-family-less-amsterdam-jihad-fighters-abroad/)

(21)Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten stijgen
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Met die verstandhouding dat lokale lasten mogen wel stijgen voor milieumaatregelen maar dat in beginsel het adagium de vervuiler betaald geldt en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. M.a.w. de laagste en lage middenklasse zijn vrijgesteld van extra lasten in deze en in het algemeen.

(22)Bij nieuwbouwprojecten in de stad mag geen groen verdwijnen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Het beetje groen wat we hebben moeten we behouden in de stad en beter nog er moet meer groen bij.

(23)Inwoners die meer restafval aanbieden, moeten ook meer betalen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:De vervuiler betaald geldt en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. 

(24)Afval moet beter gescheiden worden, ook al gaat hierdoor de afvalstoffenheffing omhoog
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:In die zin het moet beter gescheiden worden maar uit de private sector gehaald worden zodat het oogmerk winst , bonussen en absurde hoge salarissen voor de bobo’s niet meer in de kosten zit. Betaling naar draagkracht.

(25)Er moeten meer evenementen in Amsterdam komen, ook als dat tot overlast zou kunnen leiden
Hier is de Stem van de Straat Neutraal in:
Antwoord:We zijn voor meer evenementen zolang het maar niet tot overlast leidt.

(26)Amsterdam moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren aan de samenleving
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Wij achten het dat mensen met een inkomen dat al rond het bestaansminimum zit te dwingen tot verplicht veelal zinloze bezigheden die geen uitzicht bied op een baan ronduit vernederend.

(27)De gemeente moet schulden van inwoners tijdelijk kunnen overnemen om boetes te voorkomen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Zeer goed plan zodat mensen in uitzichtloze financiële positie niet dagelijks worden bestookt door hordes van deurwaarders die al dan niet agressief en soms zelf in strijd met de wet de armen sloebers intimideren en hun laatste karige inboedel afhandig maken.(https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/04/justitie-weigert-haags-deurwaarders-tuig-adam-huisjesmelkers-te-vervolgen-die-duizenden-arme-sloebers-voor-tonnen-oplichtten/)

(28)De gemeente mag de bijdrage van het Rijk voor de jeugdzorg met eigen geld aanvullen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met die verstande dat wij er naar streven dat jeugdzorg uit de private sector wordt gehaald en een gemeentelijke vergunning nodig hebben om te mogen opereren in Amsterdam ( https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/02/14/pedo-amber-alertvvd-griezel-teeven-aan-de-slag-in-de-jeugdzorg-bij-maffia-partners-voor-jeugd/)

(30)Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:We leven inmiddels in een Big Brother is Watching you maatschappij waarvan al aangetoond is dat die zelden of nooit een terroristische aanslag voorkomen dan wel aanhouden. Kennelijk is het camera toezicht een onderdeel van de elite om de massa in de gaten te houden en uiteindelijk te controleren. (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/11/aivd-boss-big-brother-bertholee-mijn-aivd-voorkwam-zeker-drie-aanslagen-bralt-hij-in-college-tour/)

(31)Personen uit sociale groepen waarvan de politie denkt dat ze voor meer problemen zorgen, mogen vaker preventief gefouileerd worden
Hier is de Stem van de Straat helemaal niet mee eens:
Antwoord:Een dergelijk beleid leidt de facto tot racistisch profileren is in de praktijk gebleken. Voor het fouilleren bestaat het Wetboek van Strafvorderingen art,26: een gerechtvaardigd verdenking van een misdrijf en daar zal de politie het wat ons betreft mee moeten blijven doen.

(32)Om mensen op te sporen die vrouwen intimideren op straat, mogen ‘lokvrouwen’ worden ingezet
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Er kan niet hard genoeg worden opgetreden tegen mensen die vrouwen intimideren.

(33) De gemeente moet extra geld uittrekken voor de beveiliging van religieuze gebouwen
Hier is de Stem van de Straat Neutraal in:
Antwoord:Indien iemand of een instelling buiten zijn schuld bedreigd wordt moet de gemeente zorg dragen voor de veiligheid.(Punt 6 https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/14/het-programma-doelstelling-voor-amsterdam-de-stem-van-de-straat-partij-niet-uitputtend/)

(34)Om mensen met radicale ideeën op te sporen, mag de gemeente gegevens van inwoners verzamelen en aan elkaar koppelen
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Wij achten privacy een hoger goed. Beter idee is dat men meer wijkagenten inzet en de oude buurtpolitiebureaus weer opent zodat die precies weten wat er in een buurt speelt.

(35)Om strenger te kunnen optreden moeten buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) worden uitgerust met een wapenstok
Hier is de Stem van de Straat helemaal niet mee eens:
Antwoord:Het gebruik van wapens is wat ons betreft alleen toegestaan voor de politie. BOA’s zouden beter bijv. Een cursus maatschappelijk werk kunnen volgen waar zij o.a. kunnen leren geweld te kanaliseren i.p.v. van op te roepen. Daarnaast is het volgen van een intensieve judo en of juijitsu cursus beter voor de BOA’s dan een wapenstok. Van het voorgaande krijgen ze over het algemeen zelf vertrouwen en dan is men minder gauw geneigd tot escalatie van agressief gedrag van beide kanten.

(36)Auto’s moeten zoveel mogelijk uit het centrum van Amsterdam worden geweerd
Hier is de Stem van de Straat helemaal mee eens:
Antwoord:Met die verstande alleen toegankelijk voor bewoners van de binnenstad

(37)Trams en metro’s moeten ’s nachts gaan rijden, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met die verstande dat het openbaar vervoer in beginsel gratis moet zijn voor alle Amsterdammers(Punt 9 https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/14/het-programma-doelstelling-voor-amsterdam-de-stem-van-de-straat-partij-niet-uitputtend/)

(38)Betaald parkeren moet in de hele stad worden ingevoerd, ook in woonwijken
Hier is de Stem van de Straat helemaal niet mee eens:
Antwoord:Parkeren moet vrij zijn voor bewoners in hun eigen wijk.

(39)Om te zorgen dat meer mensen van het openbaar vervoer gebruik gaan maken, moeten de parkeertarieven worden verhoogd
Hier is de Stem van de Straat helemaal niet mee eens:
Antwoord:Wij zijn voorstanders van totaal gratis OV voor Amsterdammers en dan blijft de auto vanzelf vaker staan. Toeristen gaan dat gat deels in de begroting opvullen.(Punt 9 https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/14/het-programma-doelstelling-voor-amsterdam-de-stem-van-de-straat-partij-niet-uitputtend/)

(40)De gemeente moet meebetalen aan meer oplaadpalen voor elektrische auto’s
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Het stimuleren van elektrische auto’s staan wij achter.